Consumer Actions are focused on the promotion of consumer’s behaviour changes, social inclusion, food access and increase the awareness of having a sustainable urban food system.  

Forbrugertiltag, der fokuserer på forbrugerens adfærdsmønstre og vaneændringer gennem social integration, adgang til fødevarer og bevidsthed om et lokalt forankret bæredygtigt fødevaresystem. 

thumbnail
House of Sustainability

Governance Actions aim at establishing a long-term commitment among different authorities to promote the change of the food system and to keep it in time, focused on food governance involvement and the creation of food policies.

Styringsinstanser har til formål at etablere en langsigtet forpligtigelse blandt forskellige myndig-heder til at fremme udviklingen af fødevaresystemet, udarbejde fødevarepolitikker, sikre rettidig udførelse og fokus på fødevareinstansernes inddragelse. 

Food Waste Actions are related with the best and more efficient ways to avoid them, promote recycling and support their transformation into bio-based products. How to improve the logistics is also considered.  

Madspildstiltagsom er relateret til de bedste og mest effektive måder til at undgå madspild, promoverere brug af rester og understøtte omdannelsen af madaffald til bio-baserede produkter. denne sammenhæng kigges også  logistik-udfordringerne.

The beautiful Kolding Countryside

Distribution actions are centred firstly in developing a new short circuit food system to minimise packaging and logistics; and secondly in creating new alternatives to traditional channels in order to promote local food and more marketing opportunities for producers and consumers. 

Distributionstiltag, der først og fremmest handler om at skabe et mere lokalt forankret system og dermed minimere emballering og transport. Derudover at skabe nye alternativer til de traditionelle kanaler og skabe flere afsætningsmulighedr for lokale producenter og forbrugere.

Production and Processing actions are focused on urban agriculture or urban farming both in traditional or more innovative, agriculture and farming practices to achieve a better sustainable performance, industry commitments to improve composition of products together with the use of sustainable packaging; promotion of local food through different alternatives such as community kitchens to promote a sustainable, fair, healthy food system with social aspects; food quality and health training activities aimed at different population segments such as children, producers, processors and vulnerable groups; traceability apps and more. 

Produktions- og forarbejdningstiltag fokuserer på  
• bylandbrug; både i traditionel og mere innovativ forstand, for at opnå mere bæredygtig dyrkning af grøntsager i byområder 
• industrien forpligter sig til at forbedre deres produkters sammensætning samt brugen af bæredygtig emballage 
• fremme lokale fødevarer gennem forskellige alternativer som f.eks. markeder med lokale fødevarer samt åbne eksperimentationskøkkener, der kan fremme en bæredygtig, retfærdig og sund tilgang til mad i et socialt perspektiv 
• uddannelse i madkvalitet og sundhed rettet mod forskellige befolkningsgrupper såsom børn, producenter, forarbejdningsvirksomheder og sårbare grupper 
• sporings-apps, anden innovativ teknologi m.m.