KOLDING BIODIVERSITY MAP

GET TO KNOW THE LIVING LABS IN KOLDING

ENGLISH BELOW

Herunder kan du se de tiltag og Living Labs vi
allerede har sat gang i Kolding i 2021.
Totalt set er der 38 tiltag, som alle vil blive
iværksat i løbet af 2022.

Vores skovbibliotek ligger på Mørkholtvej 5 i Sdr. Stenderup.  
I begyndelsen af skoven har vi planer om, at udvikle et ikke-konventionelt bibliotek. Vores vision for dette område er, at lokalbefolkningen, studerende og andre interesserede vil hjælpe os med at udvikle biblioteket med det mål, at få viden om, hvad der vokser lokalt.  

Hvad kan man samle fra skov, mark og fjord? Hvordan kan man forbinde sig til, respektere, engagere sig i og vokse med naturen?  
Her kan viden deles på en kretiv og legende måde. 

Food Lab i R10 
I Riberdyb 10 skaber vi et “Living Lab” i centrum af Kolding. Her vil vi eksperimentere med mad og workshops om f.eks, aquaponics og vertikalt landbrug. Dette living lab fokuserer på samarbejde, læring og inddragese af byens borgere og aktører i udvikling, tilberedning og afprøvning af nye fødevarer.  De spændende omgivelser i lokalerne R10 deles med designere og kunstnere samt Food Reformers, som er en lokal organisation med fokus på madspild.  Food Lab Vol. 1.0 blev introduceret på Green Streets, som er et lokalt marked, der finder sted lørdage på Akseltorv. Markedet har fokus på lokoalt producerede og bæredygtige varer.  

Som en del af dette inviterede vi kokke fra byen til at udarbejde opskrifter, baseret på det, der dyrkes lokalt og i sæson. Sammen udarbejdede vi opskrift-kort og uddelte dem sammen med smagsprøver til de besøgende på markedet, så de kunne smage og genskabe retterne hjemme. Formålet var at støtte det lokale marked og synliggøre vigtigheden af at spise lokalt og bæredygtigt. 

Fødevaremødested 
KOMtaineren bliver et af de nye mødesteder, hvor fødevarefortællinger og bæredygtige tiltag er i fokus og hvor ideer og viden vil blive udvekslet. KOMtaineren vil være et af de primære formidlingssteder for Food2030 projektet, så her kan du altid kigge forbi, hvis du ønsker en update på, hvad der sker I projektet. KOMtaineren vil repræsentere Food2030 projektet til forskellige arrangementer, men have sin primære placering ved Riberdyb10, som en del af det fødevareunivers der bliver skabt omkring Food Lab’et. 

Klimavenlige kantiner  
Kantiner spiller en stor rolle i transformationen af vores fødevaresystem. Ikke nok med, at de har en stor kontaktflade og bespiser tusindvis af mennesker hver dag, og derfor har god mulighed for at påvirke folks fødevarevaner og -adfærd, de forbruger også store mængder mad, og derfor er det vigtigt, at de opererer så klimavenligt som muligt.  

 Vi har lige afholdt kick-off med ti af de største offentlige kantiner i Kolding, som samlet set hver dag bespiser mere end 3.000 mennesker i alle aldersklasser – fra børn til gamle. Kantinerne har allerede opbygget en del erfaring med forskellige bæredygtighedstiltag indenfor bl.a. madspild, energi og økologisk mad, som vi først og fremmest skal sikre bliver delt kantinerne imellem. Dernæst skal vi eksperimentere med nye tiltag så som plantebaseret kost, lokale fødevarer og selvforsyning, som forhåbentlig kan være med til at reducere madspild og gøre dem mere cirkulære. 

Bæredygtighedshuset åbnede i maj 2021. Det ligger midt i Kolding’s midtby, og husets rolle er, at skabe gennemsigtighed og fremme Kolding2030-indsatserne samt at være et knudepunkt for bæredygtige initiativer, inspiration og vidensdeling. Huset er åbent for offentligheden og besøges ofte af byens borgere, studerende, virksomheder, organisationer og bæredygtige pionerer. Det er også “hjemsted” for kommunens Food2030 projektledelse og dermed det sted, hvor du kan høre meget mere om projektet, deltage i madarrangementer og følge udviklingen af projektet.  

Intelligente skolehaver 
Læring omkring sundhed og bæredygtig kost er vigtigere end nogensinde før, hvis vi skal løse fødevareudfordringerne. Formålet med ”Intelligente skolehaver” (Hydroponic-kasser) er at give eleverne læring og viden omkring verdens fødevareudfordringer og nogle af de nye metoder, der kan være med til at sikre et mere bæredygtigt fødevaresystem i fremtiden. Der vil være fokus på fødevares sundhed og klimaaftryk, læring omkring spiselige planter samt eksperimenter med nye intelligente dyrkemetoder, som kræver kodning og data for at skabe optimale vækstforhold. 

Pilotprojekt 
I første fase af projektet blive brugen af Hydroponic-kasser testet i 3 udvalgte skoler, og som en del af dette forløb udarbejdes der undervisningsmateriale og et skræddersyet program, som efterfølgende kan blive rulles ud i det efterfølgende skoleår på samtlige folkeskoler i Kolding. 

In 2021 we have already kicked off some of our
actions in Kolding. In total there are 38 actions
which will all be initiated by 2022.

Our Forest-based Library is located in Mørkholtvej 5 inSønder Stenderup. There, in beginning of the forest we plan to develop a non-conventional library. Our vision for this space is that locals, students and other citizens, will help us develop this library with the goal to gain knowledge about what grows locally; what can be foraged from forest, field and fjord; how to connect to, respect, engage with, and grow with nature; sharing knowledge in more-than-human exchanges, in creative and playful ways.    

Food Lab at R10 is a living lab in the center of Kolding where we will hold experiments with food and workshops in, for example, aquaponics and vertical farming. The living lab focuses on participatory governance and consumer/citizen innovation action across the food value chain. Our living lab is in Riberdyb 10 in a bright shared environment with Food Reformer (a local NGO that focuses on food waste), designers, artist and more.  

Green Streets Marker is Saturday Market taking place in the very center of Kolding. There, citizens can experience a modern Farmers Market where local farmers sell their fresh produceAs part of this effort, we invited local chefs to create recipes based on what grows locally. We created collectible recipe cards and we distributed food to the citizens of Kolding so they can taste, collect and recreate those recipes at home. The purpose of this was to support the local markets and highlight the importance of eating locally and sustainably.  

Climate-friendly canteens 
Canteens play a major role in the transformation of our food system. Not only do they have a large interface and feed thousands of people every day, and therefore have a good opportunity to influence people’s food habits and behaviour, they also consume large amounts of food, and therefore it is important that they operate as climate-friendly as possible.   

We have just held kick-off with ten of the largest public canteens in Kolding, which together eat more than 3,000 people of all ages every day – from children to old people. The canteens have already built up a lot of experience with various sustainability measures within food waste, energy and organic food, which we must first and foremost ensure are shared between the canteens. Secondly, we need to experiment with new initiatives such as plant-based diets, local food and self-sufficiency, which hopefully can help reduce food waste and make them more circular. 

 Sustainability House opened back in May 2021. It is located in the city center of Kolding, and the role of the house is to create transparency and promote the Kolding2030 actions, and to be a hub for sustainable iniatives, inspiration and knowledge sharing. The house is open to the public and also used by students, companies, organisations and sustainable pioneers. It is also the “home” of the municipality’s Food2030 project management and therefore the place where you can hear much more about the project, participate in food events and follow the development of the project. 

Food Hub 
The “KOMtainer” will be one of the new meeting places where food stories and sustainable initiatives are in focus and where ideas and knowledge will be exchanged. The KOMtainer will be one of the primary dissemination points for the Food2030 project, so here you can always drop by if you want an update on what is happening in the project. The KOMtainer will represent the Food2030 project at various events, but have its primary location at Riberdyb10, as part of the food universe created around the Food Lab. 

Intelligent School Gardens 
Learning about health and sustainable diet is more important than ever if we are to address the food challenges. The purpose of “Intelligent School Gardens” (Hydroponic kits) are to provide students with learning and knowledge about the world’s food challenges and some of the new methods that can help ensure a more sustainable food system in the future. The focus will be on food health and climate footprint, learning about edible plants, as well as experiments with new intelligent farming methods that require coding and data to create optimal growth conditions. 

Pilot project 
In the first phase of the project, the use of Hydroponic boxes will be tested in 3 selected schools, and as part of this course educational materials and a tailor-made programme will be developed, which can be rolled out in the following school year at all primary schools in Kolding.